Arbometingen

De zorg voor een gezonde werkomgeving is één van de belangrijkste verplichtingen van de werkgever vanuit de arbowet- en regelgeving.

Een gezonde werkomgeving wordt beïnvloedt door uiteenlopende aan werk gebonden omgevingsfactoren waaraan werknemers worden blootgesteld. De omgevingsfactoren die een gezonde werkomgeving negatief beïnvloeden, moeten worden geïnventariseerd, gewogen, indien mogelijk worden weggenomen dan wel worden beheerst.

Door middel van arbometingen wordt de risico-inventarisatie feitelijk onderbouwd en gekwantificeerd. Op basis van de verkregen gegevens kunnen preventieve en repressieve (beheers)maatregelen worden getroffen c.q. geëvalueerd.

De bevindingen worden gerapporteerd inclusief toetsing aan wettelijke normen en richtlijnen en een voorstel voor (beheers)maatregelen.

Arbometingen die door DAP Advies B.V. kunnen worden verzorgd zijn:

  • Geluidsmetingen (werkplekgebonden)
  • Concentratiemetingen t.a.v. respirabel (kwarts)stof, asbest, roetdeeltjes
  • Chemische stoffen
  • Biologische agentia